.

ερωτήσεις και οι απαντήσεις Τεχνικοί Δικτύων Η/Υ

Λήψη

ερωτήσεις και οι απαντήσεις Τεχνικοί Δικτύων Η/Υ

Στο αρχείο περιέχονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των θεμάτων πιστοποίησης της ειδικότητας "Τεχνικοί Δικτύων Η/Υ" των εξετάσεων στις 21 & 22 Ιανουαρίου 2006.