.

ΚΟΡΟΙΔΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νόμιμα ΚΑΤΑ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΜΗ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, Κοδριγκτώνος 16 και εκπροσωπείται νόμιμα ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ******************** Σε απάντηση της από 12/3/2011 εξωδίκου δηλώσεώς σας έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 1. Αναφορικά με το δήθεν κακόπιστο και παρελκυστικό των ισχυρισμών μας και την «διαστρέβλωση» της πραγματικότητας Στην αναφορά μας προς το Συνήγορο του Καταναλωτή, λειτουργώντας ως ο επίσημος φορέας προστασίας και περιφρούρησης των δικαιωμάτων των νοσηλευτών αναφερθήκαμε αποκλειστικά και μόνο στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, προασπιζόμενοι τα συμφέροντα των μελών μας και την αντιποίηση του τίτλου του νοσηλευτή, ως έχουμε κατά τον ιδρυτικό της ΕΝΕ Νόμο υποχρέωση. Η ΕΝΕ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συστάθηκε δυνάμει του Ν. 3252/2004, στο άρθρο 2 του οποίου ρητά αναφέρονται οι σκοποί της, οι οποίοι, μεταξύ άλλων είναι: 1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης, για την εξύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο…..5. Η εισήγηση για θέματα εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης – συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του νοσηλευτικού κλάδου, η αξιοποίηση προς το σκοπό αυτό υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η υλοποίησή τους. Η επαγγελματική αναγνώριση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των αντίστοιχων τίτλων σπουδών, η πραγματοποίηση υπό την αιγίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη και η μοριοδότηση για επαγγελματικούς σκοπούς των προγραμμάτων αυτών με μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές μονάδες. 7. Η έκδοση των απαιτούμενων για την απόκτηση – ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πιστοποιητικών στα Μέλη της, η τήρηση μητρώων, καθώς και ο περιορισμός της αντιποίησης της άσκησης του επαγγέλματος. ….10. Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα όργανα που αφορούν το νοσηλευτικό επάγγελμα, αλλά και τη γενικότερη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Υγείας. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος με την αναφορά της στο Συνήγορο του Καταναλωτή, σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί την πορεία της εταιρείας σας, στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ούτε τις εγκαταστάσεις και την υποδομή, τον αριθμό των σπουδαστών και το έργο σας. Η υποβολή της αναφοράς έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον περιορισμό της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και την παράλειψη της χρήσης του όρου «Νοσηλευτής» και «επαγγελματίας Νοσηλευτής» σε περιπτώσεις που κατά Νόμον δεν επιτρέπεται, για λόγους προστασίας του καταναλωτικού κοινού και των υποψήφιων σπουδαστών από την παραπλάνηση και την περιουσιακή ζημία που ήθελε υποστούν στην προσπάθεια τους να καταρτιστούν, τελώντας σε πλάνη περί του τίτλου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα αποκτήσουν. 2. Το νομοθετικό πλαίσιο α. Ο επαγγελματικός τίτλος του «νοσηλευτή» και του «βοηθού νοσηλευτή» Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985: «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.» Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πδ 210/2001: Από τη δημοσίευση του παρόντος καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του Βοηθού Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας στους κατόχους πτυχίων των: …. 3. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.). Στο άρθρο 1 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, ρητά ορίζεται : «στους κατόχους Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, των ειδικοτήτων “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις”, και “Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας” των Ι.Ε.Κ. και στους κατόχους πτυχίου των Τ.E.E.Α` και Β` κύκλου της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών” χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή. Οι ειδικότητες που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα 200/2001, ήτοι οι: “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις”, και “Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας” των Ι.Ε.Κ, είναι, όπως με σαφήνεια και Οι ειδικότητες αυτές, σε κάθε περίπτωση είναι τίτλοι ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και όχι νοσηλευτών, καθώς από το ίδιο το κείμενο του πδ 210/2001 ονομάζονται: «διπλωματούχοι των ειδικοτήτων “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτική ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και “Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας” των Ι.Ε.Κ.» και όχι «νοσηλευτές». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι απόφοιτοι του ανωτέρω ιδιωτικών ΙΕΚ έχουν τον επαγγελματικό τίτλο του βοηθού νοσηλευτή και σε καμία περίπτωση του νοσηλευτή. Ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη εσφαλμένη χρήση που γίνεται (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας) από τον ΟΕΕΚ στις διαδικασίες πιστοποίησης ή σε άλλες περιπτώσεις, κατά κακή ερμηνεία της κείμενης Νομοθεσίας ή εκ παραδρομής, είναι γεγονός ότι σε όλα τα σχετικά νομοθετικά κείμενα ο ορός που χρησιμοποιείται είναι αυτός του κατόχου Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”,”Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και “Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας” των Ι.Ε.Κ. Σε όλες τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις δε, όπως στην με αριθμό.Y7β/Γ.Π.οικ.20530 (ΦΕΚ Β΄ 262/6-3-2002 του Υπουργού Υγείας με θέμα «Συμπλήρωση της Υ7β/οικ.4756/01 Υπουργικής Απόφασης “Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών” (ΦΕΚ Β/1082/2001)”, στην υπ’ αριθ. Y7β/Γ.Π.οικ.20530 (ΦΕΚ Β΄ 262/6-3-2002), καθώς και στην υπ’ αριθ. Υ7β/οικ.4756/01 (ΦΕΚ Β/1082/2001) Υπουργική Απόφαση, του ιδίου Υπουργού καθίσταται απόλυτα σαφές ότι πρόκειται για ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ. β. Οι νοσηλευτικές ειδικότητες: Προς επίρρωση δε των ανωτέρω και σχετικά με τις νοσηλευτικές ειδικότητες σας αναφέρουμε: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ 2 Β του Ν. 1579/1985: «Για τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες: α) Ειδικότητα νοσηλευτικής παθολογικής. β) Ειδικότητα νοσηλευτικής χειρουργικής γ) Ειδικότητα νοσηλευτικής παιδιατρικής. δ) Ειδικότητα νοσηλευτικής ψυχικής υγείας. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί να ορίζονται και άλλες νοσηλευτικές ειδικότητες. 3. Για την άσκηση της νοσηλευτικής ειδικότητας απαιτείται ειδική εκπαίδευση και χορήγηση αντίστοιχου τίτλου ειδικού νοσηλευτή. Τίτλος ειδικού νοσηλευτή χορηγείται σε απόφοιτους των ανώτερων νοσηλευτικών σχολών, των αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Ι. 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή, η διάρκεια και το περιεχόμενο της αντίστοιχης εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευομένων κατά ειδικότητα, οι μονάδες όπου παρέχεται η εκπαίδευση, ο τρόπος και η διαδικασία τοποθέτησης των ειδικευόμενων νοσηλευτών στις μονάδες αυτές και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 5. Η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης νοσηλευτών για λήψη τίτλου ειδικού σε νοσηλευτικές ειδικότητες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1.1.1987.» Στην Αριθ. Α4/203/Β` 106/1988 απόφαση του Υπουργού ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ/ΣΕΩΝ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμετα, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή. Ειδικότερα προβλέπεται: « Αρθρο 1ο. Για την επιλογή προς απόκτηση μιας από τις αναφερόμενες στο Αρθρο 5 του Ν. 1579/85 ειδικότητες, απαιτούνται: α. Πτυχίο ή δίπλωμα μιας από τις αναφερόμενες Σχολές της παρ. 2 Κεφ. Α του προαναφερθέντος άρθρου ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. “β. Διετής τουλάχιστον ευδόκιμος υπηρεσία νοσηλευτού, στον ευρύτερο χώρο της Υγείας (Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Ξενώνες Ψυχικής Υγείας κ.λ.π.)”. γ. Ο ενδιαφερόμενος να υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής για ειδικότητα στα πιο πάνω ιδρύματα και να ασχολείται με έργα νοσηλευτή. δ. Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει υπερβεί κατά το χρόνο της επιλογής το 45ο έτος της ηλικίας του. Άρθρο 2ο: Τις κατά τις διατάξεις της παρούσας ειδικότητες όλα τα νοσηλευτικά ή λοιπά Ιδρύματα που έχουν κριθεί, κατά νόμο για να δίνουν πλήρη ειδικότητα ιατρών στις ιατρικές ειδικότητες παθολογίας, χειρουργικής, παιδιατρικής και ψυχιατρικής. Ειδικά την ειδικότητα της ψυχιατρικής νοσηλευτικής παρέχουν και όλα τα νοσηλευτικά ή λοιπά ιδρύματα… Αρθρο 11ο. 1. Οι επιτυχώς περατούντες της Ειδικότητας λαμβάνουν τον τίτλο της αντίστοιχης ειδικότητας, από το Νομάρχη της έδρας του Ιδρύματος που ασκήθηκαν, μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά τις διατάξεις της επομένης παραγράφου.» Από τις παραπάνω διατάξεις, που είναι λεπτομερείς και καθορίζουν με πληρότητα και σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα αυτών, αλλά και τη διαδικασία απόκτησής τους, συνάγεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις κατά νόμον για την κτήση του τίτλου της αντίστοιχης ειδικότητας είναι μεταξύ άλλων το πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι., Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι., Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.»., Διετής τουλάχιστον ευδόκιμος υπηρεσία νοσηλευτού, στον ευρύτερο χώρο της Υγείας (Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Ξενώνες Ψυχικής Υγείας κ.λ.π.)”,ο νοσηλευτής να υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής για ειδικότητα στα πιο πάνω ιδρύματα και να ασχολείται με έργα νοσηλευτή. Για την κτήση του τίτλου ειδικότητας νοσηλευτή απαιτείται ειδική εκπαίδευση και πρακτική στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και εξετάσεις κατά τα ανωτέρω. Επομένως σε καμία απολύτως περίπτωση οι νοσηλευτικές ειδικότητες δεν αποδίδονται σε βοηθούς νοσηλευτές και δεν αποκτώνται με μόνες τις σπουδές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά απαιτούν την τήρηση ειδικής διαδικασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξετάσεων των διαδικασιών, κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας. Από το σύνολο των ανωτέρω αναφερθεισών διατάξεων και τη συνδυαστική τους ερμηνεία προκύπτει ότι οι διπλωματούχοι ΙΕΚ με τις ανωτέρω «ειδικότητες» ΙΕΚ δεν είναι νοσηλευτές αλλά βοηθοί νοσηλευτές και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποκτήσει ειδικότητες νοσηλευτών, με την έννοια της εξειδικευμένης κατάρτισης, αλλά «ειδικότητες» διπλωματούχων ΙΕΚ βοηθών νοσηλευτών. 3. Αναφορικά με τον ισχυρισμό σας ότι στην ιστοσελίδα σας δεν αναφέρεται ότι «αποκτάται ο τίτλος του επαγγελματία Νοσηλευτή» Στην εξώδικο δήλωσή σας αναφέρετε ότι «σε κανένα απολύτως σημείο δεν αναφέρεται ότι αποκτάται ο τίτλος του επαγγελματία νοσηλευτή» και ότι ο εν λόγω ισχυρισμός μας είναι κακόπιστος και αναληθής. Η αναφορά σας αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι καίτοι δεν κάνετε χρήση της φράσης «αποκτάται ο τίτλος του επαγγελματία νοσηλευτή» επακριβώς, ήτοι με χρήση των λέξεων αυτών με την ίδια σειρά και σύνταξη, εντούτοις στο σύνολο των κειμένων στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα (και στα link :επαγγέλματα υγείας, νοσηλευτική και τις περεταίρω διευκρινίσεις –τι είναι, τι διδάσκομαι, τι παραπάνω, η επαγγελματική σου εξέλιξη) χρησιμοποιείται ο τίτλος «Νοσηλευτής» και μάλιστα «επαγγελματίας», κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα κείμενα που παραθέτετε και εσείς οι ίδιοι στην εξώδικο δήλωση σας: «Ο Νοσηλευτής συνεργάζεται με την ιατρική ομάδα και προσφέρει υποστήριξη, τόσο στην προετοιμασία και υποβοήθηση του ασθενούς για τις ιατρικές υπηρεσίες, όσο και στην αποκατάστασή του στο χώρο της κλινικής ή του νοσοκομείου.» «Ο στόχος του επαγγελματία Νοσηλευτή είναι να εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες, να προστατεύει, να αποκαθιστά και να προάγει την υγεία του ασθενούς χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής. «Ως Νοσηλευτής στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ: Μαθαίνεις να αναλαμβάνεις πραγματικές νοσηλευτικές αρμοδιότητες, Παρακολουθείς σεμινάρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες στις τελευταίες εξελίξεις του τομέα της νοσηλευτικής» «Η επαγγελματική σου εξέλιξη: Οι Νοσηλευτές έχουν άριστες προοπτικές απασχόλησης σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, στελεχώνοντας Ιατρικά Κέντρα του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Συγκεκριμένα μπορούν να εργαστούν σε: Δημόσια Νοσοκομεία, Μονάδες Ιδιωτικών Κλινικών, Κινητές Μονάδες Μονάδες Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών, Θεραπευτήρια, Μαιευτήρια.» Σε όλα τα ανωτέρω κείμενα χρησιμοποείτε τον τίτλο του Νοσηλευτή και αυτόν του επαγγελματία Νοσηλευτή. Σε κανένα από τα κείμενα σας δε, δεν καθίσταται σαφές ότι οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι βοηθοί νοσηλευτές και ο επαγγελματικός τους τίτλος, δυνάμει του οποίου θα προσληφθούν στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα είναι εκείνος του βοηθού νοσηλευτή και όχι του «νοσηλευτή», ήτοι θέση κλάδου βοηθών νοσηλευτών ΔΕ, με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα που καθιερώνονται νομοθετικά με το πδ 210/2001. Επομένως, αφενός στο σύνολο των κειμένων της ιστοσελίδας σας χρησιμοποιείται ο όρος του νοσηλευτή και αφετέρου σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ότι οι απόφοιτοί σας σε κάθε περίπτωση θα είναι «βοηθοί νοσηλευτές» και με βάση αυτόν τον τίτλο θα προσληφθούν στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ενώ θα αποκτήσουν τα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών νοσηλευτών. Με τα δεδομένα αυτά, η εν λόγω διαφήμιση είναι παραπλανητική, διότι το περιεχόμενό της προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη στα πρόσωπα που απευθύνεται και στων οποίων τη γνώση περιέρχεται, ήτοι κυρίως σε νεαρά άτομα που επιθυμούν την επαγγελματική τους κατάρτιση με και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξαιτίας αυτής της πλάνης επηρεάζεται η οικονομική τους συμπεριφορά. Η παράλειψη αναφοράς της κτήσης του τίτλου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του «βοηθού νοσηλευτή» αποτελεί παράλειψη ουσιώδους πληροφορίας αναγκαίας για το μέσο καταναλωτή, ώστε αυτός να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για την κατάρτισή του και την επαγγελματική του αποκατάσταση με τον τίτλο σπουδών που θα αποκτήσει, η οποία τον οδηγεί στην απόφαση συναλλαγής με το ιδιωτικό ΙΕΚ, την οποία διαφορετικά δεν θα λάμβανε. Η δε χρήση του όρου «νοσηλευτής» και «επαγγελματίας νοσηλευτής» αποτελεί παραπλανητική πράξη και παροχή πληροφορίας που προκαλεί σύγχυση και οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει τον καταναλωτή- υποψήφιο σπουδαστή του ιδιωτικού ΙΕΚ να λάβει απόφαση συναλλαγής με αυτό, απόφαση που αν γνώριζε ότι ο τίτλος του «επαγγελματία νοσηλευτή» δεν κτάται με τις σπουδές στο εν λόγω ΙΕΚ, δεν θα ελάμβανε. ************ Συνεπεία όλων των ανωτέρω, σας απαντούμε ότι κανένα σκοπό δυσφήμησης δεν έχουμε και ουδεμία ποινικά κολάσιμη πράξη δεν έχουμε διαπράξει, ενώ και ουδείς εκ των ισχυρισμών μας δεν είναι ψευδής. Αντιθέτως, η αναφορά μας στηρίζεται καθ’ ολοκληρίαν στην κείμενη Νομοθεσία τη σχετική με το επάγγελμα και τα δικαιώματα των νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών. Το δε αίτημά μας για παράλειψη χρήσης του όρου «νοσηλευτής» και «επαγγελματίας νοσηλευτής» και χρήση του (ορθού) όρου «βοηθός νοσηλευτής», προκειμένου στην ιστοσελίδα σας να παύσει να λαμβάνει χώρα αντιποίηση του τίτλου του νοσηλευτή και παραπλάνηση των υποψηφίων σπουδαστών που αναζητούν πληροφορίες για την ιδιωτική εκπαίδευση – σχεδιάζοντας τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, με σκοπό να επενδύσουν χρήματα, προσδοκώντας την κτήση επαγγελματικών τίτλων και δικαιωμάτων που ουδέποτε θα αποκτήσουν- είναι καθόλα σύννομο και θεμιτό. Επειδή ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει καταστατικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των νοσηλευτών και την καταστολή των φαινομένων αντιποίησης του επαγγέλματος και του τίτλου του νοσηλευτή, έχουμε προφανές έννομο συμφέρον και νόμιμη και ηθική υποχρέωση έναντι των μελών μας, αλλά και του κοινωνικού συνόλου (δεδομένης και της φύσης των επαγγελμάτων υγείας) να αιτούμαστε τη συμμόρφωσή σας με την κείμενη Νομοθεσία, απευθυνόμενοι στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή. Επειδή η αναφορά μας ουδένα σκοπό συκοφάντησης σας είχε, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο Νόμο και αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή του, με γνώμονα το συμφέρον όλων των Νοσηλευτών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Σας καλούμε όπως, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή, παύσετε να χρησιμοποιείτε τον όρο «Νοσηλευτής» και «επαγγελματίας Νοσηλευτής» και καταστήσετε σαφές ότι οι απόφοιτοί σας αποκτούν τον τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα του «βοηθού νοσηλευτή» Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται, προς γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της ολόκληρο στην έκθεση επίδοσης. ΑΘΗΝΑ 21/3/2011

Εικόνα dimitrios
Υποβλήθηκε από dimitrios στις Σάβ, 16/04/2011 - 00:33.
Posts: 85

για να δούμε πόσοι θα μπούνε στον κόπο να το αναγνώσουν.

Είμαι σίγουρος ότι λίγοι έχουνε την κουλτούρα να το κάνουνε.

Administrator iek-01.com